Translate

เวปข้อมูลแพทย์วิถีธรรม

ข้อมูลแพทย์วิถีธรรม ทาง youtuble 


  • การวิเคราะห์โรคแยกตามกลุ่มอาการไม่สบาย และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มอาการไม่สบาย:  
          
5.กระดูกและข้อ
6.กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์
9.กลุ่มติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ
10.กลุ่มโรคหัวใจ


ไม่มีความคิดเห็น: