Translate

ยาเม็ดที่ 9 รู้เพียร รู้พักให้พอดี


9. รู้เพียร รู้พักให้พอดีvdo บรรยาย เรื่องการรู้เพียรรู้พัก

มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ แต่ต้องการคำตอบที่สั้นที่สุด พระพุทธเจ้า ตอบว่า 

                         " เราไม่พัก เราไม่เพียร ก็ข้ามโอฆะสงสารได้ " 

ครูบาอาจารย์ได้แปลให้เข้าใจง่าย ก็คือ

                    
 " รู้เพียรรู้พักก็พ้นทุกข์ได้ " หรือ " รู้เพียรรู้พักทำให้เป็นอรหันต์ "
                            เพราะกิเลสจะไม่ยอมให้เราเพียรพอดี พักพอดีหรอก


      - การเพียรพอดีพักพอดี จะทำให้พลังชีวิตเต็ม
      - การเพียรน้อย/เกินพักมากเกิน พลังชีวิตก็ตก ทำให้เสียสุขภาพ
      - การเพียรมากเกิน/พักน้อยเกิน พลังชีวิตก็ตก ทำให้เสียสุขภาพ

ดังนั้นกิจกรรมทุกอย่างจึงควรรู้เพียรรู้พักให้พอดีจึงจะทำให้เกิดสุขภาพดีที่สุด

ท้้่ายนี้ ผู้เขียนก็ขออวยพรให้พี่น้องผองเพื่อน ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน จงประสบความสำเ็ร็จ
ในการพากเพียพยายามดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพ จนได้สุขภาพที่ดี อันเป็นรางวัลที่ล้ำค่าของทุก ๆ ชีวิต

1 ความคิดเห็น: